Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky k nájmu manipulačnej techniky STILL

I.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky určujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán a ich obsah tvorí neoddeliteľnú súčasť každej nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke, predmetom ktorej je nájom manipulačnej techniky (ďalej aj ako „MT“) STILL (ďalej len „predmet nájmu“) a platia v prípade, ak osobitná písomná dohoda, uzavretá medzi zmluvnými stranami, výslovne nevylúči ich platnosť, resp. platnosť niektorých z ich ustanovení. 
Účelom nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke je po dohodnutú dobu umožniť nájomcovi užívanie predmetu nájmu, ku ktorému má vlastnícke, resp. užívacie právo prenajímateľ. Uzatvorením nájomnej zmluvy zriaďuje prenajímateľ nájomcovi právo užívať predmet nájmu od momentu jeho prevzatia, počas dohodnutej doby.

II.

Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania uvedený predmet nájmu a nájomca sa mu za to zaväzuje riadne a včas zaplatiť dojednané nájomné.
Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať na účel, na ktorý je určený, v súlade so svojim živnostenským oprávnením, spôsobom primeraným jeho určeniu a iba takým spôsobom, ako je uvedené v návode na obsluhu. Nájomca nemá bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa právo na zmenu účelu využitia predmetu nájmu. Užívanie predmetu nájmu nad rámec tejto zmluvy vyžaduje taktiež predchádzajúci písomný súhlas prenajímateľa.
V prípade, ak nájomca stratí oprávnenie na činnosť, na ktorú sa mu predmet nájmu prenajíma, je túto skutočnosť povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi.

III.

Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu v termíne podľa dohody. Nájomca je povinný bez omeškania predmet nájmu v tomto termíne prevziať a to v mieste sídla prenajímateľa (príp. na inom mieste podľa dohody zmluvných strán). Pri odovzdaní predmetu nájmu sú obe zmluvné strany povinné podpísať preberací protokol (ďalej len „protokol“). V prípade omeškania nájomcu s prevzatím predmetu nájmu prenajímateľ nezodpovedá za následky s tým spojené.
Nájomca je povinný vytvoriť technické a vecné predpoklady na prevzatie predmetu nájmu a je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odvoz predmetu nájmu na dohodnuté miesto, na ktorom bude predmet nájmu užívať a to bez nároku na náhradu týchto nákladov, alebo to zabezpečí prenajímateľ a náklady spojené s týmto úkonom preberie v plnej hodnote nájomca.
Prenajímateľ odovzdáva predmet nájmu nájomcovi v stave spôsobilom na obvyklé užívanie v súlade s určeným účelom nájmu, s prihliadnutím na opotrebenie. Podpísaním protokolu nájomca potvrdzuje, že v tomto stave preberá predmet nájmu spolu s príslušenstvom a všetkými potrebnými dokladmi, a návodmi na obsluhu. Nájomca podpisom protokolu potvrdzuje, že predmet nájmu zodpovedá popisu predmetu v nájomnej zmluve a protokole a prípadné poškodenia a vady sú v nich uvedené. Nájomca podpisom preberacieho protokolu zároveň potvrdzuje, že predmet nájmu nemá iné zjavné vady a potvrdzuje aj kontrolu hlavných identifikačných znakov predmetu nájmu. V prípade zistených rozdielov je nájomca povinný vady predmetu nájmu prenajímateľovi nahlásiť okamžite a zároveň predmet nájmu prenajímateľovi vrátiť; inak platí, že predmet nájmu nemal v čase prevzatia vady.
Pri prevzatí predmetu nájmu sú zmluvné strany povinné podpísať preberací protokol.
Nájomca je povinný užívať predmet nájmu iba na mieste dojednanom v nájomnej zmluve. Nájomca je vždy povinný vopred oznámiť prenajímateľovi zmenu umiestnenia predmetu nájmu. Pokiaľ sa tak nestane, nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi náklady spojené s vyhľadaním predmetu nájmu a to do 3 dní odo dňa doručenia výzvy na úhradu. Nájomca je povinný kedykoľvek umožniť osobe, poverenej prenajímateľom, prístup k predmetu nájmu, najmä za účelom preskúmania dodržiavania zmluvných podmienok a stavu predmetu nájmu.

IV.

Dohodnuté nájomné je bez príslušnej sadzby DPH. Zmluvné strany sa dohodli na platení nájomného v splátkach za každý kalendárny mesiac na základe fakturácie na začiatku nájmu, resp. na začiatku každého ďalšieho začatého mesiaca nájmu.
Nájomca je povinný hradiť dohodnuté splátky nájomného včas a v plnej výške tak, aby stanovená výška splátok bola bez akýchkoľvek zrážok pripisovaná na účet prenajímateľa. Splatnosť nájomného je 14 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu. Spolu so splátkou nájomného a ostatných fakturovaných služieb je splatná i príslušná DPH.
Prenajímateľ garantuje výšku splátok, počas celej doby trvania nájmu. Prenajímateľ je oprávnený jednostranne upraviť výšku splátok iba v prípade, ak dôjde ku zmene všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. DPH) alebo v prípade, ak to bolo dohodnuté v nájomnej zmluve, pri prekročení uvedeného denného limitu motohodín. Pri prekročení denného limitu motohodín predmetu nájmu, budú motohodiny presahujúce uvedený limit doúčtované s 50% prirážkou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Nájomné sa platí prevodným príkazom, resp. vkladom na bankový účet prenajímateľa (pričom zaplatením úhrady sa rozumie deň pripísania splatnej čiastky na účet prenajímateľa v plnej výške, nie deň odoslania príkazu na úhradu alebo čiastočná úhrada nájomného).

V.

V prípade omeškania s platením nájomného, resp. jeho časti, je nájomca povinný platiť prenajímateľovi úrok z omeškania dohodnutý zmluvnými stranami vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade ak platná právna úprava stanovuje vyššie úroky z omeškania ako sú dohodnuté v zmluve, má prenajímateľ nárok na úroky z omeškania v tejto zákonnej výške. Okrem tohto úroku má prenajímateľ voči nájomcovi nárok na úhradu všetkých účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vymáhaním a uplatnením týchto nárokov, a to vrátane odmien a honorárov vyplatených tretím osobám oprávneným vykonávať v mene prenajímateľa úkony v súvislosti s vymáhaním pohľadávok. Omeškanie s platením nájomného sa považuje za podstatné porušenie nájomnej zmluvy.
Pokiaľ je nájomca v omeškaní s plnením akýchkoľvek záväzkov voči prenajímateľovi, môže si prenajímateľ vyhradzuje právo zabrániť užívaniu predmetu nájmu alebo predmet nájmu dočasne odobrať. Dočasné odobratie predmetu nájmu alebo zabránenie jeho užívania zo strany prenajímateľa, či úradnej moci, nezbavuje toto nájomcu povinnosti plnenia si svojich záväzkov. Ak nájomca neuhradí dlžné platby do 14 dní odo dňa odobratia predmetu nájmu, považuje sa deň odobratia predmetu nájmu za deň predčasného ukončenia nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa. Predčasným ukončením nájomnej zmluvy sa stávajú všetky zostávajúce neuhradené splátky nájomného okamžite splatnými. Nájomca je zároveň povinný do 3 dní od doručenia výzvy uhradiť prenajímateľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli a zároveň je povinný uhradiť nájomné aj za 14 dní, počas ktorých mal nájomca priestor na vyrovnanie svojich záväzkov.
Ak nájomca nevráti predmet v dohodnutej dobe, je povinný platiť nájomné až do dňa vrátenia predmetu nájmu.
V prípade, ak sa predmet nájmu stratil alebo zničil, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi týmto vzniknutú škodu v plnej výške.

VI.

Zmluvu uzatvorenú na dobu určitú je možné predčasne vypovedať na základe písomného oznámenia prenajímateľovi s výpovednou lehotou 14pracovných dní.

VII.

Prenajímateľ zostáva počas celej doby nájmu oprávneným držiteľom predmetu nájmu. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do nájmu alebo iného užívania ďalšej osobe bez písomného súhlasu prenajímateľa. Prenajímateľ si vyhradzuje právo neudeliť nájomcovi na jeho písomnú žiadosť súhlas so zriadením ďalšieho nájmu, výpožičky alebo iného užívacieho práva na tretiu osobu. V prípade písomného súhlasu, udeleného na ďalší podnájom, je vždy podmienkou solidárna zodpovednosť nájomcu za splnenie záväzkov podnájomcom a pri omeškaní platieb podnájomcu platí, že nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi všetky neuhradené záväzky podnájomcu.
Nájomca nie je za žiadnych okolností oprávnený predmet nájmu predať, zriadiť k nemu záložné právo a iné práva tretích osôb, darovať ho a ani inak scudziť. V prípade, ak nájomca túto povinnosť poruší, je prenajímateľ oprávnený zmluvu predčasne ukončiť a navyše žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške podľa kúpnej (účtovnej hodnoty) ceny predmetu nájmu. Zaplatenie zmluvnej pokuty neznamená dodatočný súhlas prenajímateľa na vykonanie zakázaného úkonu.

VIII.

Nájomca nie je oprávnený vykonať na predmete nájmu akékoľvek technické zmeny a úpravy. V prípade porušenia tohto ustanovenia je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi všetky škody, ktoré vykonaním takýchto úprav vznikli a taktiež všetky náklady súvisiace s uvedením predmetu nájmu do pôvodného stavu.

IX.

Nájomca je povinný po celú dobu trvania nájmu zaobchádzať s predmetom nájmu s odbornou starostlivosťou a udržiavať ho v technicky bezchybnom a prevádzkyschopnom stave. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s dennou starostlivosťou a s dennou údržbou a kontrolou predmetu nájmu, predpísaných výrobcom bude znášať nájomca. Dennú starostlivosť, dennú údržbu a kontrolu bude prenajímateľ vykonávať podľa návodu na obsluhu a údržbu manipulačnej techniky. Nájomca prevzatím manipulačnej techniky potvrdzuje, že sa oboznámil aj s návodom na jeho obsluhu a údržbu a zaväzuje sa podľa neho postupovať.
Predovšetkým sa zaväzuje:
-každú MT denne pred začiatkom zmeny skontrolovať v súlade s návodom na údržbu,
-kontrolovať hladinu oleje v motore a hladinu chladiacej zmesi v chladiacom okruhu, prípadne tieto doplniť,
-kontrolovať vizuálne denne stav hladiny elektrolytu v trakčných batériách, pravidelne ich dobíjať v súlade s predpismi od dodávateľa batérií a dopĺňať destilovanou vodou,
-oznámiť prenajímateľovi bezodkladne akúkoľvek poruchu a varovné hlásenie ukazovateľov MT,
-upozorniť včas servisné oddelenie prenajímateľa na nutnosť vykonania povinnej pravidelnej servisnej prehliadky, hlásiť ju minimálne 50 motohodín pred požadovaným intervalom daného počtu motohodín podľa inštrukcií návodu na obsluhu a údržbu.
Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu hlásiť potrebu opráv servisnému oddeleniu prenajímateľa.. Nájomca sa zaväzuje pri vzniku poruchy na MT skontrolovať, či je MT vypnutá. Pri MT s elektrickým pohonom musí by´T odpojená trakčná batéria od MT, pri MT s motorovým pohonom musí byť MT vypnutá a kľúč vytiahnutý zo spínacej skrinky. Ak príde servisný pracovník prenajímateľa na opravu MT a zistí, že štartovacia alebo trakčná batéria je vybitá, nie je spravidla možné previesť opravu, resp. odskúšanie MT. V takom prípade je nutné opravu odložiť na dobu dobitia batérie. Takýto servisný zásah servisného pracovníka bude fakturovaný na ťarchu nájomcu a to podľa aktuálneho cenníka prenajímateľa, ktorý sa nájomca zaväzuje akceptovať. Nájomca sa zaväzuje zabezpečovať a dodržiavať bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci, dodržiavať protipožiarnu ochranu, hygienické normy a ochranu životného prostredia v súlade s platnými právnymi normami. Pri nedodržaní predpisov sám zodpovedá za škodu tým vzniknutú. Nájomca je ďalej povinný dodržiavať záručné, reklamačné a servisné podmienky výrobcu. Akékoľvek opravy na predmete nájmu je oprávnený vykonávať iba prenajímateľ, alebo ním poverená tretia osoba. Všetky náklady, súvisiace s vykonaním pravidelných údržieb predmetu prenájmu a opráv vzniknutých v dôsledku bežného opotrebovania znáša v plnej miere prenajímateľ.
Nájomca je povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté v súvislosti s odstránením porúch a poškodení predmetu nájmu, ktoré vznikli zanedbaním povinností nájomcu, neodbornou manipuláciou, nedbanlivosťou, nedodržiavaním pokynov v návodoch na obsluhu a údržbu výrobcu, prípadne iným násilným konaním a to podľa aktuálneho cenníka prenajímateľa, ktorý sa nájomca zaväzuje akceptovať. Všetky tieto poškodenia sú považované za násilné škody a nie sú zahrnuté v cene nájmu.
Akúkoľvek potrebu servisného zásahu na predmete nájmu je nájomca povinný bezodkladne nahlásiť prenajímateľovi písomne na e-mailovej adrese : servisinfo@stillsr.sk, alebo na fax. : 037/ 69 224 55.
Nájomca poskytne vo svojich priestoroch bezplatne vhodnú miestnosť pre servisného pracovníka prenajímateľa, v ktorej môže byť vykonávaný servis a opravy podľa tejto zmluvy. Táto miestnosť musí mať najmä dostatočnú intenzitu osvetlenia, kúrenie a ventiláciu, prívod elektrickej energie a prístup k zdroju nezávadnej vody.

X.

Zásahy tretích osôb, platobnú neschopnosť, predĺženie nájomcu, konania začaté proti nájomcovi z dôvodu platobnej neschopnosti, neplatných splatných dlhov, ako aj škody na predmete nájmu, resp. hroziace škody, musia byť prenajímateľovi bezodkladne oznámené, s uvedením všetkých relevantných okolností a doložené dokumentmi.

XI.

Nebezpečenstvo škody, zničenia alebo odcudzenia predmetu nájmu nesie nájomca od momentu prevzatia predmetu nájmu až do momentu jeho vrátenia prenajímateľovi, pričom na účely prechodu nebezpečenstva škody, zničenia alebo odcudzenia predmetu nájmu na nájomcu sa považuje moment podpisu preberacieho protokolu.
Predmet nájmu má zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Nájomca nesie všetko riziko a nebezpečenstvo škody, zničenia alebo odcudzenia predmetu. V prípade škôd vzniknutých tretím osobám v súvislosti s užívaním predmetu nájmu, je nájomca povinný uskutočniť všetky potrebné opatrenia, aby nároky na poistné plnenie zostali zachované a aby spôsobené škody boli čo najmenšieho rozsahu.
O všetkých škodách sa nájomca zaväzuje bezodkladne informovať prenajímateľa, príp. aj príslušné oddelenie PZ. V prípade, ak by z akýchkoľvek dôvodov neboli škody úplne alebo z časti uhradené poisťovňou, zaväzuje sa nájomca uhradiť škodu úplne.

XII.

V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé (bežné) opotrebenie. Pre určenie obvyklého (bežného) opotrebenia MT sa použije smernica STILL, ktorá sa nachádza na stránke www.stillsr.sk/vratenietovaru. Znehodnotenie predmetu nájmu, ktoré bude presahovať obvyklé (bežné) opotrebenie, je nájomca povinný prenajímateľovi nahradiť v plnej výške.
Nájomca je povinný predmet nájmu vrátiť prenajímateľovi v mieste jeho sídla, príp. na inom mieste, dohodnutom zmluvnými stranami, pričom je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dovoz predmetu nájmu a to bez nároku na náhradu týchto nákladov. O odovzdaní predmetu nájmu sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. V protokole budú uvedené aj prípadné zjavné vady, alebo poškodenia. Tým nie je dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s odstránením skrytých vád a poškodení predmetu nájmu, ktoré vznikli zanedbaním povinností nájomcu, neodbornou manipuláciou, nedbanlivosťou, nedodržiavaním pokynov v návodoch na obsluhu a údržbu výrobcu, prípadne iným násilným konaním, zistených pri následnej dodatočnej kontrole predmetu nájmu odborným pracovníkom servisnej dielne prenajímateľa.
Nájomca je povinný písomne ohlásiť ukončenie prenájmu MT a v prípade požiadavky na zabezpečenie prepravy predmetu nájmu zo strany STILL písomne uviesť túto požiadavku minimálne 2 pracovné dni pred koncom dohodnutej doby nájmu . V prípade, že si túto ohlasovaciu povinnosť nájomca nesplní, sa prenájom dojednaný na dobu určitú považuje za automatické predĺženie nájmu a bude sa fakturovať za celé obdobie nájmu až do termínu spätného prevzatia MT prenajímateľom na základe preberacieho protokolu.
Predmet nájmu musí byť odovzdávaný v prevádzkyschopnom, čistom a bezpečnom stave, spolu so všetkým príslušenstvom dokladmi a kľúčmi, ktoré boli nájomcovi odovzdané v deň prevzatia. V prípade, ak nájomca nevráti všetko, čo s predmetom nájmu prevzal v deň jeho prevzatia, znáša náklady na obstaranie týchto vecí, resp. sa ich zaväzuje nahradiť. V prípade omeškania vrátenia predmetu nájmu, ktoré je zavinené nájomcom, je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi zmluvne dohodnuté nájomné až do dňa vrátenia predmetu nájmu a zároveň sa nájomca zaväzuje uhradiť aj zmluvnú pokutu vo výške 30,- € za každý deň omeškania. V prípade omeškania nájomcu s vrátením predmetu nájmu má prenajímateľ právo odobrať prenajímateľovi predmet nájmu. Nájomca týmto vopred udeľuje súhlas prenajímateľovi, ako aj osobám prenajímateľom určeným, na vstup do priestorov, ktoré užíva a to za účelom odobratia predmetu nájmu. Všetky náklady s tým spojené sa zaväzuje nájomca uhradiť do 3 dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie.

XIII.

Zmluvné strany môžu skončiť nájomný vzťah aj na základe vzájomnej dohody, ktorá sa musí uskutočniť písomnou formou. Nájomný vzťah sa končí ku dňu uvedenému v tejto dohode, a ak takýto dátum nie je uvedený, ku dňu odovzdania predmetu nájmu prenajímateľovi.

XIV.

Prenajímateľ je oprávnený predčasne ukončiť zmluvu a to odstúpením od zmluvy najmä v prípade, ak:

Nájomca je oprávnený predčasne ukončiť zmluvu, ak:

XV.

Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať zmenu základných údajov (obchodné meno, sídlo / miesto podnikania / bydlisko, adresa pre doručovanie, zmena osoby oprávnenej konať v ich mene a pod.), inak zodpovedajú za nevymožiteľnosť nárokov a inú spôsobenú škodu.
Pre prípad, ak nemožno druhej zmluvnej strane doručiť akúkoľvek písomnosť v súvislosti s touto zmluvou na jej sídlo / miesto podnikania / bydlisko / adresu pre doučovanie, ktoré uviedla v tejto zmluve, platí nevyvrátiteľná domnienka doručenia aj v prípade, ak nebude možné písomnosť, či už z objektívnych (napr. neexistencia sídla) alebo subjektívnych dôvodov (napr. odmietnutie prevzatia zásielky) na strane zmluvnej strany, doručiť a za deň doručenia sa považuje deň, kedy sa zasielateľovi písomnosť vrátila a to aj v prípade, ak adresát nebol zastihnutý.
Nájomca sa zaväzuje, že bude v súvislosti s úkonmi podľa tejto zmluvy vždy uvádzať jej číslo. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok omeškanie z dôvodu nesprávneho zaradenia písomností alebo platby; v tomto prípade prenajímateľ nájomcovi za škodu nezodpovedá.

XVI.

Vedľajšie ústne alebo písomné dohody medzi nájomcom a prenajímateľom, týkajúce sa predmetu nájmu podľa tejto zmluvy, dňom uzavretia tejto zmluvy zanikajú. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami k zmluve na základe dohody obidvoch zmluvných strán. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, nebude to mať dosah na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení.
Na vyvrátenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany uvádzajú, že pre túto zmluvu a vzťahy z nej vyplývajúce platia primerane ustanovenia:

V prípade, ak je nájomcom zahraničná osoba, zmluvné strany sa dohodli, že si ohľadne vzťahov, vyplývajúcich z tejto zmluvy, volia v zmysle § 9 zákona č. 97/1963 Zb. slovenské právo a v zmysle § 37e cit. zákona zakladajú dohodou právomoc slovenského súdu. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tejto zmluvy prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. Ďalej vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.